Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Uppförande av massiva monolitiska strukturer av olika typ vid vattenreningsverket som byggs i Esbo. Allt arbete utfördes under markytan, på 40 meters djup, i berggrunden. Betongvolym: 850 kubikmeter.