Byggentreprenader

Idag kan de flesta byggarbeten sammanfattas i ett begrepp – byggentreprenader. Dessa omfattar heltäckande byggservice på byggarbetsplatser genom alla etapper, från projektering och samordning av bygghandlingar till förberedelser för anslutning av nödvändiga tekniska försörjningssystem. Totalentreprenader eller s.k. ”nyckelfärdiga” bygglösningar har blivit mycket populära då en helhetssyn genom de flesta monteringsarbeten oftast blir förmånligare för kunden, jämfört med anlitande av olika aktörer, samtidigt som processen själv blir kortare.

En totalentreprenad kan omfatta en mängd olika arbeten såsom projektering, förberedelser för och själva uppförandet av en byggnad, finisharbeten, installation av inredning och senare underhållsservice. Utifrån materialanvändning, tekniska processer och de konstruktionselement som omfattas kan entreprenadarbeten delas i flera huvudtyper.

Vad innefattar då begreppet totalentreprenad? På dagens byggmarknad omfattar det i första hand:

 • geodetiska mätningar;
 • ingenjörsarbeten och projektering;
 • byggberedning;
 • markarbeten
 • betongarbeten (husgrund, väggar, stolpar, mellanbjälklag, golv)
 • monteringsarbeten (armerade betongelement, stålkonstruktioner, sandwichelement)
 • tekniska försörjningssystem (vatten, avlopp, värme)
 • murningsarbeten
 • fasadarbeten
 • takläggning
 • svetsning
 • elmontering
 • finisharbeten

Geodetiska mätningar är dock tätt kopplade till ingenjörsarbeten och projektering då byggnadsplanering inte kan utföras utan tillgång till geodetiska mätningar. Inte heller bygghandlingar kan följas utan exakta mätningar från byggplatsen. På samma sätt hänger markarbeten nära ihop med byggberedning: schaktning, grundläggning och markkomprimering kan inte utföras utan nödvändiga förberedelser på byggarbetsplatsen, planering av avfallshantering, demontering av gamla byggnader eller anläggning av temporära försörjningssystem och vägar för byggprocessen.

Således förutsätter uppförande av en byggnad en helhetssyn på hela processen. Därför kallas ett helhetsansvar för alla sådana arbeten för totalentreprenad. Förutom ovan nämnda arbeten ingår även själva montering av byggnaden och finisharbeten i totalentreprenader, som vi bör ta en närmare titt på.

Inom ramen för en totalentreprenad utförs bl.a. nödvändiga murningsarbeten eller monteras elementen till det blivande huset. Murningsarbeten kan innebära murning av lättbetongblock eller tegel samt ev. fasadtegel eller annan fasadbeklädnad i sten. Betongarbeten innebär montering av husets monolitiska konstruktioner såsom mellanbjälklag, samt nödvändiga armeringsarbeten och formsättning för betonggjutning.

Monteringsarbeten omfattar oftast hopmontering av prefabricerade metallkonstruktioner. Dessutom inkluderar monteringsarbeten ett helt spektrum av fasad-, finish-, isolerings- och takläggningsarbeten samt iordningsställande av husets närmiljö innan slutbesiktningen.

Oftast utförs dessa arbeten i form av generalentreprenad och företaget som åtar sig ansvaret för hela processen kallas för generalentreprenör. Att anlita en generalentreprenör är en lösning som är både bekväm och fördelaktig, då kontakten med bara en aktör som har ansvaret för alla byggetapper hjälper kunden att spara både tid och pengar!