Brandstationen i Bro

Korterelamu ehitamine Bros, Stockholm